Meldcode huiselijk geweld

Ieder kind heeft recht om te groeien en te leren. Hiertoe is nodig dat ze zich veilig en geborgen voelen en waar de rechten van het kind gewaarborgd zijn, zowel thuis als op school, maar ook in onze praktijk.

De gevolgen van onveiligheid voor kinderen zijn ernstig, complex, divers en langdurig. Het is daarom van belang om in een zo vroeg mogelijk stadium kindermishandeling te signaleren en aan te pakken.

De Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling verplicht organisaties en zelfstandige beroepskrachten sinds 1 juli 2013 om een meldcode vast te stellen en het gebruik daarvan te bevorderen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Wij zullen in situaties waarbij vermoedens van kindermishandeling bestaan, onze vastgestelde Meldcode Kindermishandeling volgen.

In het kort houdt dit in dat wij

  1.  Signalen in kaart brengen.
  2. Overleggen met een collega en eventueel het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling of Steunpunt Huiselijk Geweld raadplegen voor advies.
  3. In gesprek gaan met ouders en betrokkenen.
  4. De ernst van de kindermishandeling of het huiselijk geweld inschatten
  5. Beslissen over hulp inschakelen of melden bij Advies- en Meldpunt Kindermishandeling of Steunpunt Huiselijk Geweld.

Doel van de Meldcode is om hiermee geweld te kunnen voorkomen of zo spoedig mogelijk te stoppen.

Mocht u hier vragen over hebben dan kunt u terecht bij Annemieke van der Zwaag of info@ozc-cascade.nl