Werkwijze

Stap 1: Aanmelden Per telefoon: 06-20 54 58 37 of e-mail: info@ozc-cascade.nl

Stap 2: Kennismakingsgesprek Samen bespreken we de hulpvraag van u of uw kind. Dit kunnen vragen zijn op het gebied van leermoeilijkheden en/of op sociaal emotioneel gebied.

Stap 3: Intake Om de beginsituatie van uw kind goed in kaart te kunnen brengen, stuur ik u een intakeformulier toe.
De begeleiding wordt vastgelegd in een begeleidingsovereenkomst. In deze overeenkomst worden ook de tarieven van de begeleiding opgenomen.

Stap 4: Didactisch onderzoek en behandelingsplan Bij de start van de begeleiding wordt er een didactisch onderzoek afgenomen. Hoe uitgebreid dit onderzoek is, hangt af van de begeleidingsvraag.
Op basis van deze gegevens wordt er een handelingsplan opgesteld.

Stap 5: Begeleiding Iedere week komt de leerling naar de praktijk voor individuele begeleiding of groepstraining.
In overleg worden er huiswerkopdrachten meegegeven.

Stap 6: Tussenevaluatie Na iedere twaalf weken vindt er een evaluatieonderzoek plaats. Deze resultaten
worden met de ouder(s) of indien volwassen met de leerling zelf besproken.Er is overleg over de duur van de voortgang.
Wilt u tussentijds stoppen dan is er een opzegtermijn van 4 weken.

Stap 7: Eindevaluatie Het begeleidingstraject en de resultaten worden gezamenlijk besproken.
Er wordt een eindverslag gemaakt, welke eventueel naar de school van de leerling wordt gestuurd zodat er een goede overdracht is.